CDE电容型号列表

发布时间:2024-07-21


以下 CDE电容现货库存,上海工品优势供应:

高纹波聚丙烯薄膜电容 CDE电容941C系列,930系列(耐高电压上升速度,聚丙烯箔膜电容) 941C6P1K-F 941C6P15K-F 941C6P22K-F 941C6P33K-F 941C6P47K-F 941C6P68K-F 941C6W1K-F 941C6W1P5K-F 941C6W2K-F 941C6W3P3K-F 941C6W4P4K-F 941C8P15K-F 941C8P22K-F 941C8P33K-F 941C8P47K-F 941C8P68K-F 941C8W1K-F 941C8W1P5K-F 941C8W2K-F 941C8W2P2K-F 941C8W2P5K-F 941C10P15K-F 941C10P22K-F 941C10P33K-F 941C10P47K-F 941C10P68K-F 941C10W1K-F 941C10W1P5K-F 941C10W2K-F 941C12P1K-F 941C12P15K-F 941C12P22K-F 941C12P33K-F 941C12P47K-F 941C12P68K-F 941C12W1K-F 941C12W1P5K-F 93012W2K 930C6W2P2K 930C4W1K 930C6W3P3K 930C6W1K 930C1P22K 930C1W1K 930C1W4P7K 930C1W10K 930C12W3K 930C4W2K-F


940H8W10-1K-F 500C562M450DE5F SCT205K122D3B25-F
941C10P47K-F 550C222M400CC5F SCT205K122D3S28-F
941C12P15K-F 947C271K122CCIS SCT205K162D3B23-F
941C12P22K-F 947C331J112BGHS SCT205K162D3B28-F
941C12P33K-F 947C541K122CQIS SCT224K162D3B31-1F
941C12P47K-F 947C731K801CDIS SCT305K122D3B28-F
941C12P68K-F DCMC332M450CE5F SCT474K122D3B28-F
941C12W1K-F DCMC392M400CD5F SCT474K122D3S24-1F
941C16P47K-F DCMC682M400DY5F SCT474K162D3B25-F
DPPM10S33K-F DCMC123M400FP5H SCD155K162A3X44-F
941C16W1P5K-F 940C20P22K-F SCT105K162D3B31-1F
941C20P68K-F 940C20S33K-F SCT155K122D3S28-F
941C20W1K-F 941C8W2P2K-1F SCT155K122D3S37-1F
941C30P47K-F 941C30W2K-F SCT155K162D3B28-F
941C30P68K-F 941C20W1P5K-F SCT155K162D3B37-1F
930C12W2K-F 941C16W3K-F SCT155K162D3S37-F
940C20P68K-F 944U221K801AG1 SCT474K162D3B31-1F
940C20P15K-F 947C321K122CDM SCT684K162D3B28-F
UNL6W30K-F 947C321K122CDIS SCT105K122D3B25-F
550CE1326 947C321K122CDI SCT155K122D3B28-F
500CE1328 947C511K801BBHS SCT205K122D3B23-F
941C6P1K 940C6W1P5K-F SCT305K122D3B25-F

941C6P15K-F 941C16P15K-F SCT684K162D3B25-F
941C6P68K-F 941C16P22K-F BPM306K102A1S37-2F
941C6W1K-F 941C16P33K-F DCMC103M450FN5H
941C6W1P5K-F 941C16P68K-F 520CE1157(4700uf/450v)
941C6W2K-F 941C16W1K-F 947C331J112BGHS-NS
941C6W3P3K-F 941C20S22K-F 3186EE222M400MPC1
941C8P47K-F 941C20S33K-F 3186FF332M400MPC1
941C12P1K-F 941C20S47K-F 3186GG562M400MPC1
941C12W1P5K-F 941C20S68K-F 3186FC222M400MPC1
941C12W4P5K-F 941C20P1K-F 3186GF472M400MPC1
930C12W3K-F 941C20P15K-F 3186GY682M400MPC1
930C12W3-3K-F 941C20P22K-F 3186EE222M400MP1
930C4W2K-F 941C20P33K-F 3186FE332M400MPC1
930C2W30J-F 941C20P47K-F 3186GH682M400MPC1
930C2W30-1J-F 941C20P56K-F 3186GF562M400MPC1
941C6P22K-F 941C30S22K-F 3186EF222M400MP
941C6P47K-F 941C30S33K-F 3186GF562M400M
941C16P1K-F 941C30S47K-F 3186GH682M400M
941C30P1K-F 941C30S68K-F 944U221K801ACI-1
941C30P15K-F 941C30S1K-F 947C102K112DEHS
941C16P1K-1F 941C30S15K-F LP682M050E9P3
941C8W3P5K-F UNL6W30K-F 520C472M450DF5HP
936C6W1K-F 947C231K102CAI 550C153M350FG5HS

3186系列相关型号:

3186GH682M400MPC1 6800UF 400V ±20%
3186GF562M400MPC1 5600UF 400V ±20%
3186GE472M400MPA3 4700UF 400V ±20%
3186FC222M400MPC1 2200UF 400V ±20%
3186GE472M400MPC1 4700UF 400V ±20%
3186GG562M400MPC1 5600UF 400V ±20%
3186GY682M400MPC1 6800UF 400V ±20%
3186GG472M450MPC1 4700UF 450V ±20%
3186GG472M450DHA2 4700UF 450V ±20%
3186GY682M450MPC1 6800UF 450V ±20%
3186FD222M450MPC1 2200UF 400V ±20%
3186EE222M400MPC1 2200UF 400V ±20%
3186FF332M400MPC1 3300UF 400V ±20%
3186FE332M400MPC1 3300UF 400V ±20%
3186GF472M400MPC1 4700UF 400V ±20%
3186EF222M400MP 2200UF 400V ±20%

DCMCE系列相关型号:

DCMCE1663 1000UF 400V -10%~+20%
DCMCE1646 1000UF 400V -20%~+20%
DCMCE1664 1500UF 400V -10%~+20%
DCMCE1647 1500UF 400V -20%~+20%
DCMCE1665 1800UF 400V -10%~+20%
DCMCE1648 1800UF 400V -20%~+20%
DCMCE1666 2200UF 400V -10%~+20%
DCMCE1673 2200UF 400V -10%~+20%
DCMCE1649 2200UF 400V -20%~+20%
DCMCE1667 3300UF 400V -10%~+20%
DCMCE1650 3300UF 400V -20%~+20%
DCMCE1668 4700UF 400V -10%~+20%
DCMCE1651 4700UF 400V -20%~+20%
DCMCE1669 5600UF 400V -10%~+20%
DCMCE1652 5600UF 400V -20%~+20%
DCMCE1670 6800UF 400V -10%~+20%
DCMCE1653 6800UF 400V -20%~+20%
DCMCE1672 8200UF 400V -10%~+20%
DCMCE1658 8200UF 400V -20%~+20%
DCMCE1671 10000UF 400V -10%~+20%
DCMCE1654 10000UF 400V -20%~+20%

CDE电容,CDET电容,CDE无感电容,美国CDE电容,美国CDE无感电容,CDE吸收电容, CDE突破吸收电容,变频等级DC电解电容,高毋纹波聚丙烯薄膜电容, CDE铝电解电容,CDE螺栓型电解电容,CDE云母电容

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031