B43564-S9588-M2  5800UF400V

发布时间:2024-06-14

上海工品现货供应epcos电容

400V DC额定电压,450V浪涌电压电解电容系列
型号 主要参数 罐身直径×罐高(mm) 总高度 螺栓 备注

B43564-S9428-M1  4200UF400V

B43564-S9378-M1  3700UF400V

B43564-S9578-M1  5700UF400V

B43564-S9338-M1  3300UF400V

B43564-S9528-M1  5200UF400V

B43564-S9588-M2  5800UF400V

B43564-S9428-M3  4200UF400V

B43564-S9488-M1  4800UF400V

B43564-S9488-M2  4800UF400V

B43564-S9528-M2  5200UF400V

B43564-S9588-M1 5800UF400V

B43564-S9588-M2  5800UF400V

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031