350V6800uf电解电容

发布时间:2024-06-14

压值:10V电解电容 12V电解电容 15V电解电容18V电解电容 22V电解电容 25V电解电容 30V电解电容 33V电解电容 36V电解电容 39V电解电容 50V电解电容 63V电解电容 80V电解电容 100V电解电容 110V电解电容 120V电解电容 150V电解电容 160V电解电容 180V电解电容 200V电解电容 220V电解电容 250V电解电容 300V电解电容 350V电解电容 400V电解电容 450V电解电容 475V电解电容 500V电解电容 550V电容器 电容组(模块电容 电源):600V电解电容 630V电解电容 650V电解电容 800V电解电容 1000V电解电容 1200V电解电容 1500V电解电容 1800V电解电容 2000V电解电容 2500V电解电容 3000V电解电容 3500V电解电容 3600V电解电容 4000V电容器 4500V电解电容 5000V电解电容 5500V电解电容 6000V电解电容。常规电容容量(standard capacitance)规格:22UF 33UF 47UF 56UF 68UF 82UF 100UF 220UF 330UF 470UF 560UF 680UF 820UF 1000UF 2200UF 3300UF 4700UF 5600UF 6800UF 8200UF 10000UF 12000UF 15000UF 18000UF 22000UF 33000UF 47000UF 56000UF 68000UF 82000UF 100000UF 120000UF 150000UF 180000UF 220000UF 330000UF 470000UF 560000UF 680000UF 820000UF铝电解电容器 非标电容容量 110UF 120UF 130UF 140UF 150UF 160UF 170UF 180UF 190UF 200UF 210UF 230UF 240UF 250UF 260UF 270UF 280UF 290UF 300UF 320UF 330UF 340UF 350UF 360UF 370UF 380UF 390UF 400UF 410UF 420UF 430UF 440UF 450UF 460UF 480UF 490UF 500UF 510UF 520UF 530UF 540UF 550UF 570UF 580UF 590UF 600UF 620UF 630UF 640UF 650UF 660UF 670UF 690UF 700UF 710Uf 720UF 730UF 740UF 750UF 760UF 770UF 780UF 790UF 800UF 810Uf 830UF 840UF 850UF 860UF 870UF 880Uf 890UF 900UF 910Uf 920UF 930UF 940UF 950UF 960UF 970UF 980UF 990UF 1100UF 1200UF 1300UF 1400UF 1500UF 1600UF 1700UF 1800UF 1900UF 2000UF 2100UF 2300UF 2400UF 2500UF 2600UF 2700UF 2800UF 2900UF 3000UF 3200UF 3300UF 3400UF 3500UF 3600UF 3700UF 3800UF 3900UF 4000UF 4100UF 4200UF 4300UF 4400UF 4500UF 4600UF 4800UF 4900UF 5000UF 5100UF 5200UF 5300UF 5400UF 5500UF 5700UF 5800UF 5900UF 6000UF 6200UF 6300UF 6400UF 6500UF 6600UF 6700UF 6900UF 7000UF 7100Uf 7200UF 7300UF 7400UF 7500UF 7600UF 7700UF 7800UF 7900UF 8000UF 8100Uf 8300UF 8400UF 8500UF 8600UF 8700UF 8800Uf 8900UF 9000UF 9100Uf 9200UF 9300UF 9400UF 9500UF 9600UF 9700UF 9800UF 9900UF 11000UF 12000UF 13000UF 14000UF 15000UF 16000UF 17000UF 18000UF

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031