HCGF6A2G472Y/400VDC/450VDC4700μF

时间:2019-7-10 分享到:

日立电容,原装进口,现货供应

HCGF6A2W153Y/450VDC/500VDC15000μF
HCGF6A2G153Y/400VDC/450VDC15000μF

HCGF6A2G103Y/400VDC/450VDC10000μF

HCGF6A2G472Y/400VDC/450VDC4700μF

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处