美国CDE| 941C6W1K-F | 941C6P15K-F 

时间:2019-7-28 分享到:

上海工品实业现货供应CDE吸收电容

941C6W1K-F   600V1.0uf
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号:941C6W1K-F   600V1.0uf

品牌:CDE

备注:全新原装

 

0.15UF 600V 941C6P15K-F
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号: 941C6P15K-F   600V0.15uf

品牌:CDE

备注:全新原装

 

 

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处