美国CDE| 941C6W1K-F | 941C6P15K-F 

发布时间:2024-06-14

上海工品实业现货供应CDE吸收电容

941C6W1K-F   600V1.0uf
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号:941C6W1K-F   600V1.0uf

品牌:CDE

备注:全新原装

 

0.15UF 600V 941C6P15K-F
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号: 941C6P15K-F   600V0.15uf

品牌:CDE

备注:全新原装

 

 

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031