HP15M10| HP15M20|HP15M30|1500v6a-30a|Mersen

时间:2019-12-17 分享到:

HP15M6           6A 1500V
HP15M7            7A 1500V
HP15M8            8A 1500V
HP15M10             10A 1500V
HP15M12          12A 1500V
HP15M15             15A 1500V
HP15M20             20A 1500V
HP15M25           25A 1500V
HP15M30       30A 1500V

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处